Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Rapport om kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet.
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 12.01.2011 kl. 00:32 - Endret 12.01.2011 kl. 00:46

Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet
Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet
Denne grundige rapporten laget av Anders Lundberg er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om det biologiske mangfaldet på Haugalandet.

Anders Lundberg har skrevet en fyldig rapport om kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet. Denne kan du nå lese i sin helhet her.

Føremålet med denne rapporten er å auke kunnskapen om det biologiske mangfaldet i kulturlandskapet på Haugalandet. Jordbrukslandskapet på Haugalandet kan grovt sett delast i innmark og utmark, men det finst mange underkategoriar innanfor kvar av desse: fulldyrka jord (i dag helst eng til slått, i mindre grad åker), overflatedyrka jord (helst grasdominert beitemark) og utmark med lynghei, myr, skog og anna. Det har lenge vore kjent at delar av dette jordbrukslandskapet husar eit stort biologisk mangfald i form av planter, fuglar og dyr. På den andre sida har det også vore kjent at dette landskapet endrar seg og dermed også det biologiske mangfaldet som er knytta til det. Nokre stader blir utmark og anna jordbruksareal brukt i mindre grad enn før, gjerne med gjengroing som følgje. Andre stader skjer det ei intensivering av jordbruksområda, med tilsvarande tap av biologisk mangfald. Vern av biologisk mangfald er eit høgt prioritert mål på nasjonalt plan og planen med rapporten er å auke kunnskapen om det biologiske mangfaldet som er knytta til jordbrukslandskapet på Haugalandet, både i høve til bøndene og i høve til miljø- og landbruksforvaltninga på lokalt og regionalt nivå. Målsettinga er at denne kunnskapen skal nyttast til å identifisere område med miljøvennleg drift og å oppmuntre til miljøvennleg drift som bidar til å ta vare på det særprega biologiske mangfaldet som er knytta til jordbrukslandskapet på Haugalandet.

Du kan laste ned rapporten som PDF-fil her eller lese den online ved å klikke på "View in fullscreen" i rapporten under.Referanse: http://haugaland.lr.no/fagartikler/7721


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Statsforvaltaren opphevar...
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...