Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Vipa fortsatt på vippen
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 02.10.2013 kl. 18:32 - Endret 02.10.2013 kl. 18:35

Etter en dødbringende vinter for mange av vipene våre, ble årets hekkesesong en suksess. Det hekket ca. 200 par i Karmøy kommune i 2013, et antall som er på høyde med de to foregående sesongene.

Målrettet jakt på mår og mink, flere bønder som har tatt hensyn til vipene i åker og eng, samt gunstige værforhold under ungenes oppvekst i 2013, er nok hovedårsakene til den vellykka hekkesesongen. Kanskje ser vi starten på en oppgang som kan føre vipebestanden i Karmøy i retning av det den var fram til 1980-årene. Et anslag på ca. 300 unger kom på vingene, og det er langt over foregående år.

Likevel, til tross for grundig kartlegging og oppdagelse av nye hekkeplasser – og til tross for høy innsats for å snu utviklingen – har ikke hekkebestanden økt i prosjektperioden. Vipa strever fortsatt med å holde antallet oppe på mange av de årlig brukte hekkeplassene.

Kjerneområdene for vipa i Karmøy befinner seg i de mest aktive landbruksområdene på Vest-Karmøy, fra Hemnes til Liknes, og på Nord-Karmøy fra Håvik til Gunnarshaug og vestover mot Hauske. Flest unger vokste i 2013 opp på beitemarker med fuktige søkk eller myrpartier, kubeiter syntes bedre enn sauebeiter. Gjenlegg (åker /eng behandlet med bl.a. Roundup) som lå urørte gjennom hekkesesongen ga også god uttelling i form av overlevende unger.

Med en mildere vinter på overvintringsplassene i 2013/14, er det på bakgrunn av årets hekkesuksess, godt håp om å registrere bestandsframgang til våren. Skal prosjektet ”Vern vipa” lykkes, må det være en god dialog mellom landbruk og naturforvaltning. Økonomisk støtte til bønder som avsetter areal og gjør en ekstra innsats for at hekking skal lykkes, må videreføres. Det er avgjørende at antall rovdyr holdes på et lavest mulig nivå. Revejakta må forsterkes og jakttrykket på mink og mår må holdes oppe. Så sant det er mulig må myr og fuktområder i jordbrukslandskapet ikke tørrlegges, bekker og grøfter må forbli åpne.

Innsatsen for å berge vipa forbedrer også mulighetene for andre arter til å fostre opp unger. Både tjeld, storspove og rødstilk hadde en særs produktiv sesong.

Hele rapporten fra BioDiv 2010 om Vern vipa for 2013 kan du laste ned her: Vernvipa2013.pdfSiste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Tusenvis av hunder slippes...
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...
Det ble supre feiringer av...
Hører dere åkerrikser?