Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Vern Vipa 2014
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 09.10.2014 kl. 19:12

Det hekket drøye 200 par viper i Karmøy kommune i 2014. Dette er et resultat på linje med de tre foregående sesongene. Det betyr at Karmøys vipebestand er stabil i antall, selv om utbredelsen fortsatt skrumper inn. Gunstige værforhold og godt samarbeid mellom bønder og Vern vipa-prosjektet, var medvirkende til at mange unger kom på vingene i 2014. Vipevennlige bønder og predatorkontroll er avgjørende for om vipa har ei framtid i Karmøy.

Dette er rapport nr. 3 fra BioDiv2010 som omhandler vern av vipa og de øvrige fuglene i Karmøys kulturlandskap. Den første dreide seg om treårsperioden 2010-12, med tilbakeblikk på bestandsutviklingen de siste tiårene. Den forrige rapporten omhandlet hekkesesongen 2013. Hensikten med sammenstillingene er først og fremst å dokumentere den aktuelle bestandssituasjonen for vipa, men vi har også oppmerksomheten rettet mot de øvrige hekkefuglene i jordbrukslandskapet. Skal vi kunne drive effektivt vern, må vi kjenne til hva som skjer, fra år til år, for å kunne iverksette nye tiltak eller eventuelt endre på eller forlenge og forbedre tiltak som allerede er prøvd.
I rapporten legges det vekt på registrering av hvilke faktorer som påvirker hekkeresultatet til vipa. For å finne svar er søkelyset rettet mot predatorer, vær- og næringsforhold, og hvilke natur- og bruksendringer som er på gang i det vide kulturlandskapet i Karmøy. Dagens effektive og rasjonelle jordbruksdrift, sammen med gjengroing av store utmarksarealer og et høyt antall predatorer, gjør at vipa og flere med den, neppe har noen framtid i Karmøy uten aktivt vern.
Rogaland er Norges vipefylke. Klarer vi ikke å ta vare på den her, hvor skal den da klare seg? Den norske bestanden viser seg å være langt lavere enn antatt og estimatet ligger nå på 7500-10000 par, noe som betyr en nedgang på 75 % for hele landet i løpet av de siste 20 årene. Norsk Ornitologisk forening har fremmet forslag om å flytte vipa fra kategori «nær truet» (NT) til «sterkt truet» (EN)på rødlista. (Vår Fuglefauna nr. 3-2014, s. 114-127). Så langt vi ser det, er dette er et rett og nødvendig tiltak. Sett på bakgrunn av utviklingen i Karmøy fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag, samt erfaringene med vipeprosjektet (2010-14), synes det ikke mulig å beholde vipa som hekkefugl i kommunen uten spesielle tiltak – som må pågå over lang tid.
I årets rapport følger vi vipene gjennom hekkesesongen 2014, fra ankomst, gjennom hekketida og til de forlater oss. En del plass i rapporten er viet kartlegging, der vi søker svar på spørsmål som: Hvilke biotoptyper velger vipa for tida? Hvor lykkes den best med hekkingen, og hvor går det dårligst? Hva er grunnene til at bestanden ikke opplever framgang etter flere sesonger med målretta innsats for å hjelpe den? Siste halvdel av rapporten er stort sett viet en gjennomgang av den enkelte hekkeplass i kommunen med et varierende antall observasjoner fra hver lokalitet, alt etter hvor ofte vi i Vern vipa har hatt anledning til å besøke de forskjellige hekkestedene.
Til sist har vi med litt om ringmerkingsvirksomheten, merketall, kontroller og gjenfunn. Avslutningsvis inkluderer rapporten fotoglimt fra hekkesesongen 2014 i Karmøys kulturlandskap.
Tidligere rapporter i serien kan du lese her: http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/ Nyheter fra Vern vipa/BioDiv2010 og annet fuglestoff fra Karmøy finnes på samme sted. Fugleobservasjoner legges ellers fortløpende inn Artsobservasjoner i Artsdatabanken. Her kan du for eksempel søke opp observasjoner helt tilbake til 1960-tallet fra Karmøy – og de aller siste funnene.

Hele rapporten fra BioDiv 2010 om Vern vipa for 2014 kan du laste ned her: Vernvipa2014.pdf
Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...